Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

une-raconteuse
09:54
1937 e4ad 300
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaicetea123 icetea123
une-raconteuse
09:54
3868 5b04 300
Reposted fromlittlefool littlefool viaicetea123 icetea123
une-raconteuse
09:54
8251 82b1 300
Krakow, Poland, 1920s.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasolitaire solitaire
une-raconteuse
09:54
0228 bcee 300
Reposted froma-antimatter a-antimatter viasolitaire solitaire
une-raconteuse
09:09
0228 bcee 300
une-raconteuse
09:09
6405 c3a6 300
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaromantycznosc romantycznosc
une-raconteuse
09:08
4922 cfae 300
Reposted fromrol rol viaromantycznosc romantycznosc
une-raconteuse
09:08

Przez lata pan Władysław grał na skrzypcach pod wiaduktem przy kinie Rialto [Katowice]. Dorabiał w ten sposób do marnej renty, a każdy kto wrzucił mu pieniążek, ze zdziwieniem patrzył, jak starszy pan przerywa grę aby... wydrukować paragon fiskalny. Mawiał, że chodnik to jego scena, a przechodnie to publiczność. Od jakiegoś czasu nie widuję pana Władysława... W miejscu, gdzie on niegdyś stał, widnieje jego podobizna.


via @grzybster • Zdjęcia i filmy Instagramie
Reposted fromvianne vianne viaromantycznosc romantycznosc
une-raconteuse
09:08
1209 2642 300
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaromantycznosc romantycznosc
une-raconteuse
08:54
7568 a100 300
Reposted fromGIFer GIFer viajarlaxle jarlaxle
une-raconteuse
08:53
1464 0ba3 300
Reposted fromtrickster trickster viajarlaxle jarlaxle
une-raconteuse
08:53
3141 f0f7 300

interrupted-by-fireworks:

I took a picture of my coffee bc it looked pretty cool but then I put a negative filter over it and it actually looks like a small galaxy???

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viajarlaxle jarlaxle
une-raconteuse
08:51
3637 da53 300
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viajarlaxle jarlaxle
une-raconteuse
08:51
9284 f24b 300
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajarlaxle jarlaxle
une-raconteuse
08:51
1647 4ebe 300
Reposted fromtrickster trickster viazodynniwie zodynniwie
une-raconteuse
08:51
1503 cc82 300
Reposted fromtrickster trickster viazodynniwie zodynniwie
une-raconteuse
08:51
Reposted fromcarfreitag carfreitag viazodynniwie zodynniwie
une-raconteuse
08:51
 banshy

Crowsnest Pass, Alberta

by: Michael Matti

une-raconteuse
08:51
une-raconteuse
08:51
1213 4b0a 300
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazodynniwie zodynniwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl